Nieuws van de Dorpsraad 26 maart 2019

Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt ter inzage bij de gemeente.

De ontsluitingsweg aan onze zijde van het kanaal is een project van de gemeente Meierijstad. Het inmiddels bekende traject ligt nog niet vast, maar is voor de gemeente (en voor de dorpsraad) het voorkeurstraject. De gemeente is echter wettelijk verplicht alternatieven te (onder-)zoeken, om uit te sluiten dat er goede opties worden overgeslagen.

Noch de gemeente, noch de dorpsraad kan enige invloed uitoefenen op dit onderzoek, enkel op de procedure en de keuze van de verschillende varianten. Dat is uitvoerig gebeurd in de werkgroep verbindingsweg N279, waar ook onze raad in vertegenwoordigd is.

Deze werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van Dorpsraad Zijtaart; Dorpsraad Keldonk; Wijkraad De Leest; POM; ZLTO; Zijtaartse Ondernemersvereniging; IVN Veghel; Leefmilieu Veghel-Erp; Heemkundekring Vehchele

Tijdens de bijeenkomst in november j.l. zijn verschillende tracéalternatieven voor de nieuwe verbindingsweg aangedragen. De input van de werkgroep is verder uitgewerkt tot een kaart met te onderzoeken varianten in het milieueffectrapport (hierna: MER). Om tot deze kaart te komen zijn eerst de ingetekende varianten door deskundigen beoordeeld op de bijdrage aan de doelstellingen, of deze voldoen aan de uitgangspunten en of deze realistisch zijn. Daarnaast zijn de varianten wat nader uitgewerkt qua ligging, rekening houdend met bestaande structuren en bebouwing.

Onlangs heeft de gemeente het kader voor de M.E.R.-onderzoeken bekend gemaakt in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (Millieueffectrapport verbindingsweg N279)

De NRD ligt voor 6 weken ter inzage, (van 21 februari tm 3 april) zodat elke individuele inwoner de kans krijgt om te zien wat met de aangereikte informatie is gedaan.

In een reactienota  zal de gemeente aangeven of de reacties tot een aanpassing van de NRD hebben geleid; of men legt uit waarom de betreffende opmerking niet tot een wijziging heeft geleid.

U kunt het rapport ook inzien op onze website www.dorpsraadzijtaart.nl

In het NRD staat voornamelijk beschreven welke tracés zullen worden onderzocht in de M.E.R. (Milieu Effect Rapportage), het eigenlijke onderzoek.

In de M.E.R. zal worden beschreven wat de risico’s zijn van de verschillende tracé’s voor het milieu, zoals de gevolgen voor de natuur, de luchtkwaliteit, geluidsoverlast, gezondheid, woningen en landbouw

Alle varianten goed bekeken hebbende blijft in de Dorpsraad met overtuiging de voorkeur bestaan voor het eerder vastgestelde voorkeurstraject.

Fietsbrug niet in onderzoek

In de werkgroep zijn de wensen van alle betrokkenen uitvoerig aan de orde gekomen, en in de NRD zien wij ook onze wens terug, voor een fietsbrug voor een rechtstreekse korte, veilige en milieuvriendelijke fietsverbinding met de Veghelse wijk De Leest.

De door de werkgroep ingetekende fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart nabij Doornhoek wordt niet meegenomen in het M.E.R. voor de verbindingsweg N279, omdat de fietsbrug “geen bijdrage levert aan de doelstellingen van dit project”. Ook geldt hier dat geen van de alternatieven voor de Verbindingsweg N279 een fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart onmogelijk maken. Deze wens kan daarom op een later moment in een breder perspectief nog afgewogen worden. Aldus de rapportage in de NRD.

Dorpsraad Zijtaart is echter van mening dat de brug, gezien als alternatief voor woon-werkverkeer van en naar de Doornhoek – in de vorm van een korte en milieuvriendelijke fietsverbinding – juist aan àlle doelstellingen van de verbindingsweg een bijdrage levert.

Dit zal de raad als zienswijze op de NRD inbrengen bij de gemeente. Wij zijn benieuwd of de M.E.R. een verschil in milieu- en leefbaarheidseffecten  voorziet op de voorgestelde tracé’s mèt of zònder fietsbrug, door de verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen, de verkeersstructuur en verbetering van de leefbaarheid in de kernen.

De Dorpsraad handhaaft dus zijn verzoek aan de gemeente voor de fietsbrug en rekent erop dat daar nog vóór de realisatie van de verbindingsweg op kan worden teruggekomen.

De Dorpsraad ziet vooralsnog geen aanleiding om verder nog zienswijzen in te brengen op de aanpak en procedure van de komende onderzoeken. Wij wachten de uitkomsten van de M.E.R. ongeduldig af en blijven er bovenop zitten als de resultaten worden bekend gemaakt.

Inloopbijeenkomst op woensdag 20 maart 20:00.

De Raad wil zijn visie graag toetsen aan die van de bewoners van Zijtaart, en houdt vooraf aan zijn reguliere vergadering van

20 Maart a.s. om 20:00 uur in het Dorpshuis

een inloopbijeenkomst voor iedereen die belangstelling heeft, nog nadere vragen wil stellen over de NRD en de aankomende M.E.R.-onderzoeken, en voor wie er zijn/haar individuele zienswijze aan wil toevoegen. U bent van harte welkom.

Namens de Dorpsraad,

Helmut Henst, voorzitter.