GEMEENTE MEIERIJSTAD ONTVANGT ADVIES COMMISSIE M.E.R INZAKE VERBINDINGSWEG N279

In 2017 heeft de provincie Noord-Brabant besloten om het huidige tracé van de N279 op te waarderen en bij Veghel geen omleiding aan te leggen. Gemeente Meierijstad heeft na dit besluit zelfstandig onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van Veghel (in het bijzonder bedrijventerreinen De Dubbelen, Doornhoek en Foodpark), in de vorm van een Verbindingsweg vanaf de toekomstige afslag bij Keldonk. Bij dit onderzoek wil de gemeente het milieubelang volwaardig meenemen in de besluitvorming. Daarom is gekozen voor het doorlopen van een MER procedure (Milieu Effect Rapportage), waarbij 5 tracé-varianten onderzocht gaan worden. Het advies van de Commissie m.e.r. hebben we onlangs ontvangen. Een belangrijk onderdeel van het advies is de toevoeging van een Nulplus-situatie. Dit is als het ware een zesde variant welke bestaat uit de versterking/opwaardering van Rembrandtlaan / Taylorbrug / Corridor.
De gemeente neemt nu eerst de tijd om het advies verder te bestuderen. Na de zomervakantie geven we aan hoe we met het advies omgaan en wat dat betekent voor het vervolg en voor de Milieu Effect Rapportage. Vanzelfsprekend worden alle betrokken partijen en belanghebbenden daarover geïnformeerd.


Het College stelde de Notitie Reikwijdte en Detailnivo (NRD) voor de Verbindingsweg op 7 mei jl. vast, nadat deze ter inzage had gelegen. De vastgestelde NRD bevatte 5 tracé-varianten die in de Milieu Effect Rapportage onderzocht gaan worden op milieueffecten. In afwachting van de reactie van de Commissie m.e.r. zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het Milieu Effect Rapport zoveel mogelijk al opgestart om zo de voortgang van het project niet in de weg te zitten.

Het advies van de Commissie m.e.r. is nu ontvangen. Een belangrijk onderdeel van het advies is de toevoeging van een Nulplus-situatie. Dit is als het ware een zesde variant die bestaat uit de versterking/opwaardering van bestaande wegen. Deze zesde variant bevat de wegen Rembrandtlaan / Taylorbrug / Corridor. De Commissie m.e.r. baseert zich in het advies op de Ladder van Verdaas. Dit is een model dat gebruikt kan worden om oplossingen voor mobiliteits- of verkeersvraagstukken te zoeken. Uitgangspunt is dat maatregelen in een bepaalde volgorde worden gekozen. Daarmee zou voorkomen worden dat te snel en te veel wordt geïnvesteerd in infrastructuur, terwijl er nog minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn. Het bouwen van nieuwe infrastructuur wordt daarin gezien als een uiterste maatregel, nadat aanpassing van bestaande structuren niet toereikend is om knelpunten op te lossen.