Notulen openbare vergadering woensdag 30 oktober 2019

De presentatie van de vergadering kunt U hier inzien of ophalen.

De notulen van de openbare vergadering van de dorpsraad Zijtaart op woensdag 30 oktober 2019

 1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet alle aanwezigen (25 belangstellenden) welkom.  In het bijzonder ook aan wethouder Harrie van Rooijen en Buurtadviseur Reny Nijssen, namens de gemeente.

Wijkagent Henk van der Bruggen heeft bericht van verhindering gestuurd.

 • Mededelingen
 • Twee nieuwe leden in de raad: De dorpsraad mag zich verheugen met 2 nieuwe leden.

Het betreft Harrie van der Linden en Jochen Hesselberth, die beide, na een proefperiode, hebben toegezegd door te willen gaan voor de dorpsraad. De voorzitter spreekt namens de dorpsraad zijn groot genoegen uit over het besluit van de heren. Harrie kon helaas deze vergadering niet aanwezig zijn. Jochen heeft zich met een kort woordje voorgesteld aan de aanwezigen.

 • World Cleanup Day – Zijtaart: Enkele weken geleden heeft Zijtaart deelgenomen aan de grote schoonmaakactie in de openbare ruimte, door vrijwilligers uit ons dorp. Hulde aan de initiatiefnemer, Harrie van der Linden. Het is een groot succes geworden, dat een vervolg verdient. De Evenementengroep Zijtaart heeft toegezegd dit project te adopteren, en in de toekomst voor zijn rekening te willen nemen.
 • Opening Watertappunt Brabant Water: Brabant Water vindt dat kraanwater altijd en overal beschikbaar moet zijn. Onlangs is een openbaar watertappunt gerealiseerd op het Edith Steinplein, dat op 25 sept. j.l. officieel in gebruik is gesteld door wethouder Rik Compagne in aanwezigheid van medewerkers van de gemeente en van de dorpsraad.
 • AED – EHBO Zijtaart: Aan de EHBO-vereniging is door de Rabobank een bedrag toegekend voor onderhoud/aanschaf AED’s. (draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand).

Zijtaart beschikt nu over 5 openbaar bereikbare AED’s waarmee mensen met een acuut hartfalen het leven gered kan worden in de tijd vóórdat een ambulance aanwezig kan zijn.

De EHBO vereniging Zijtaart verzorgt cursussen voor iedereen die wil leren reanimeren, en het AED-apparaat wil leren toepassen. De dorpsraad heeft besloten zijn waardering te tonen aan alle AED-opgeleiden door een mondkapje voor veilig reanimeren, verpakt in een sleutelhanger, te schenken.

Uit de Zaal: Henri Brugmans spreekt namens de EHBO zijn dank uit voor deze aardige geste. Hij neemt deze gelegenheid te baat erbij te melden dat er nooit genoeg AED-opgeleiden kunnen zijn. Het blijkt vooral moeilijk om jongeren bereid te vinden, om het reanimatie diploma te halen en te blijven onderhouden. Bij dezen een oproep!

Uit de Zaal: Is deze attentie ook voor andere AED-gediplomeerden? Denk aan BHV-ers uit de bedrijven?

Ja het is een waardering aan alle AED-opgeleiden in Zijtaart.

Brugmans: Om hulpverleners te bereiken kan men zich als AED-er aanmelden bij het AED-burgernet via Hartslag.nl/burgerhulpverlening. In voorkomende noodgevallen worden alle aangesloten gediplomeerden in de directe omgeving door 112 via een app opgeroepen.

Uit de zaal: Hierop aansluitend meldt Cor vd Aa namens de KBO dat op 28 November a.s. er in het dorpshuis een thema-avond wordt verzorgd door de Zijtaartse cardioloog Jan van Asseldonk over alles wat je wil weten rond het thema hart. Vanwege dit onderwerp is bij deze lezing behalve alle KBO-leden iedere belangstellende van harte welkom. Aanvang 19:00 uur.

 • Herinrichting Pastoor Clercxstraat

Joop Versantvoort geeft a.d.h.v. projectiebeelden een toelichting op de gemeentelijke herinrichtingsplannen van de Pastoor Clercxstraat ter hoogte van het Edith Steinplein en de daar nieuwgebouwde woningen. Een aantal leilinden wordt vervangen en een zieke eik zal worden weggehaald. Enkele van de sierlantarens worden verplaatst, zodat er in de hele straat voldoende licht zal zijn.

 • Dorpsschouw

Op zaterdagochtend 16 november 10:00 uur zal de halfjaarlijkse dorpsschouw weer worden gelopen. Er wordt dan ter plaatse bekeken welke zaken zich voordoen, die door de gemeente moeten worden aangepast, hersteld of anders aangepakt. Belangstellenden kunnen meelopen, of vooraf bij de dorpsraad melding doen van gesignaleerde problemen.

Het is natuurlijk niet nodig, bij meldingen over onderhoud aan de openbare ruimte, om te wachten tot het moment van de dorpsschouw. Iedere burger kan de gemeente bellen op 0413 of de “mijnmeierijstad” mobiele app over wat stuk is of onveilig. (installeer de “mijngemeente app” en selecteer Meierijstad).

De voorzitter noemde enkele voorbeelden, waar de gemeente snel voor de oplossing had gezorgd.

Uit de zaal: …en als iemand niet mobiel appt?

De bereikbaarheid van de gemeente is met de app sterk verbeterd, de app wordt steeds gebruikelijker. Maar men kan ook altijd nog telefonisch melden.

Er kwamen echter ook wel kritische geluiden uit de zaal, over problemen die meermalen gemeld, alsnog niet waren opgelost. “Op de Erpse Steeg is de rommel uit de sloot niet opgeruimd”.

De wethouder geeft hierop reactie: Het kan ooit misgaan. Maar het kan ook zijn dat iets in de planning gewoon meer tijd nodig heeft.

Reactie uit de zaal: Als het langer moet duren, zou de gemeente er goed aan doen dat óók door te geven aan de melder, dan weet men waar men aan toe is. Dat kan veel schelen in de irritatie.

 • Werkgroep Zorg & Welzijn.

Annika de Koning voert het woord namens de werkgroep, die momenteel bestaat uit 6 dames.

 • De werkgroep heeft begin oktober in samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin een Oppascursus aangeboden voor jongeren. Helaas was de belangstelling onvoldoende om de cursus doorgang te laten vinden.
 • De Duofiets gaat heel goed. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt. Men is nog steeds op zoek naar meer vrijwilligers die nog wat tijd over hebben en bereid zijn met mensen te gaan fietsen. Meld je daarvoor bij Marleen Krol of bij de Fietsenwinkel.
 • Project “Samen aan Tafel” (elke 3e woensdag van de maand) en het “Eetpunt” van Ons Welzijn (2x per week, Dinsdag en donderdag 12.00- 13.00 uur) heeft nog ruimte voor meer deelnemers.
 • Klankbordgroep IBOR (Integraal Beleid Openbare Ruimte)

Sinds de gemeentelijke fusie komen er veel klachten over het onderhoud in de openbare ruimte. Met de klankbordgroep wil de gemeente duidelijk krijgen waar het eventueel misgaat. Denk daarbij aan onveilige situaties, uitblijvend onderhoud aan bomen en bermen, vervuilde paden etc., etc. De dorpsraad vraagt nu inbreng uit de gemeenschap. Wij kunnen immers ook niet alles zien wat er zich voordoet.

Het gaat vooral om beleid, niet om incidenten. Jochen noemde het voorbeeld n.a.v. de World Cleanup Day: Als de bermen kort vóór het maaien zijn schoongemaakt voorkom je het versnipperen van afval, en met veel afval kan het maaisel niet als groenafval verwerkt worden.. Die activiteiten zouden dus afgestemd mogen/moeten worden.

Uit de zaal: Zijn de bomen aan de wegen niet van particulieren?

Antwoord: Nee, dat is op enkele plaatsen nog zo, op grond van het oude pootrecht. Maar de bomen in het openbare gebied vallen voor het overgrote deel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar ook als een boom niet van de gemeente is, kan men in geval van overlast of onveiligheid (de eigenaar via) de gemeente benaderen.

Uit de zaal: Als ik meld dat de fietspaden steeds smaller worden (door overgroeiende bermen) wordt er dan ooit iets mee gedaan? Niet dus…

Antwoord: Met de Dorpsschouw zullen we daar nogmaals de aandacht op vestigen, maar daar hebben we in het verleden idd al meerdere malen op gewezen. Van de gemeente moeten we dan horen dat fietspaden elders in de gemeente even meer prioriteit hebben, helaas.

Opnieuw kritische geluiden en zorgen. Voor de gemeentefusie ging het veel beter. Betekent “harmoniseren” dat het in Veghel straks ook veel minder gedaan wordt, zoals in Rooi? En kan de gemeente bekend maken wanneer en waar er gesnoeid gaat worden? Het onderhoud moet Europees aanbesteed worden, maar goedkoopste uitvoerder bleek het werk niet te kunnen realiseren… 

We hopen dat het beleid blijft als in Veghel gebruikelijk was…

Wethouder van Rooijen: Allemaal terechte vragen. Plannen is altijd lastig. Aanbesteden betekent geen garantie. We zullen een aanbesteding echter niet alleen beoordelen op de prijs, maar ook op kwaliteit. Als opdrachtgever kunnen we zelf onze eisen stellen. De 3 voormalige gemeenten deden het onderhoud allemaal op verschillende wijze, maar harmoniseren moet. Meierijstad telt nu wel 120.000 bomen, waarvan 15.000 monumentaal. Men is bezig het totale bomenbestand in kaart te brengen, daar is tijd voor nodig.

Bijvoorbeeld met het maaien lopen we ook tegen de financiële grenzen aan, en zijn we genoodzaakt prioriteiten te stellen. Men heeft kritiek op het niet of laat  reageren op meldingen. Er zijn echter ook positieve geluiden. Meierijstad krijgt in een jaar 15.000 meldingen. Als het 150 keer misgaat, dan is dat niet goed, maar dan praten we over 1%. Dan doen we het toch niet zo verkeerd? Het is een weerbarstige materie, en spanningen zijn hier en daar onvermijdelijk. De gemeente vraagt hierin het begrip bij de burgers.  

 • Foodpark / Doornhoek 2

Gemeente heeft laten weten de komborden op de Corsica en de Corridor te gaan verplaatsen. Daarmee wordt ook de voorrangssituatie bij Udea geregeld. Bij dit voornemen hoort ook een inspraakprocedure met een verplichte bezwaartermijn. Hoewel de voorrang formeel is geregeld is het rijgedrag van met name vrachtwagens niet altijd veilig. Bovendien is de ruimte tussen fietspad en Corridor te klein voor een vrachtwagen, wordt het fietspad geblokkeerd.

Uit de zaal: Waarom handhaaft men niet de uitritconstructie? De voorrangssituatie is niet duidelijk, en dus gevaarlijk.

Uit de zaal: Er rust ook een verantwoordelijkheid bij Udea, chauffeurs moeten op weggedrag worden aangesproken. We hebben uit de media vernomen dat de Corsica voorrangsweg zal worden? – Daarvoor is het wachten op de bezwaartermijn.

Uit de zaal: Maar bij veiligheidskwesties zou de gemeente toch direct in actie komen?

Wethouder van Rooijen: We zijn er druk mee bezig. De situaties wordt beoordeeld door verkeersdeskundigen.

De burger dringt aan op een directe – eventueel tijdelijke – maatregel omwille van de veiligheid.

Reny Nijssen: Het overleg bij de gemeente vindt morgen  (31 okt) plaats. Ik zal morgen direct terugkoppelen naar de dorpsraad.

 • Verbindingsweg N279 /Doornhoek.

Voorzitter: De ontsluitingsweg N279/Doornhoek verkeert nog steeds in de onderzoeksfase die moet leiden tot een M.E.R. (Milieu Effect Rapportage). De M.E.R.- commissie heeft zelf het onderzoek naar 3 varianten uitgebreid met de “nul-optie”. Dat is de optie dat er helemaal geen ontsluitingsweg komt en de verkeersafwikkeling moet worden geregeld langs de bestaande tracés. De eindrapportage werd verwacht in oktober, later in februari, dat wordt nu eind 1e kwartaal 2020. We zullen nog even geduld moeten betrachten.

 • Stand van zaken toekomstige uitbreiding woongebied Zijtaart.

Verschillende onderzoeken in de procedure voor het bestemmingsplan in Zijtaart Zuid zijn afgerond. Tot heden zijn geen belemmeringen aangetroffen. Er is géén probleem m.b.t. “natura 2000”gebieden (stikstofproblematiek), maar voor wat betreft de Pfas is het nog niet duidelijk. Er is géén sprake van mogelijke geurhinder (stankcirkels). Nu is er onderzoek gaande naar de mogelijkheden voor bereikbaarheid en ontsluiting van het plan. Daarna is onze eigen werkgroep aan de beurt voor zijn inbreng met de woonwensen-inventarisatie.

Tijdpad: Het bestemmingsplan kan er zijn begin 2020. Dan kan, met normaal verloop van de procedures, na een jaar daadwerkelijk gebouwd gaan worden.

Uit de zaal: Is realisatie van appartementen in het voormalige Dorpskaffee nog van invloed op het aantal te bouwen woningen? Antwoord: Nee.

 1. BIN (Buurt InformatieNetwerk)

Het netwerk functioneert goed, gelukkig is het aantal meldingen gering. Ons BIN Zijtaart is nu bijna geheel dekkend, we missen nog het Grootveld, De Boskamp en een deel van de Keslaerstraat.

Aan de toegangswegen van de kom en in het buitengebied zijn inmiddels overal de BIN-borden geplaatst, die op een enkele plaats nog moet worden aangevuld met het Buurt-preventiebord.

Eind november vindt er een centraal overleg plaats van BIN Meierijstad; Harrie van der Linden zal daar namens Zijtaart bij aansluiten. Ook rond die tijd zal er weer een loopronde worden georganiseerd met de wijkagent, voor het signaleren van onveilige of onbeveiligde situaties. Lees hiervoor Dorpsnieuws Zijtaarts Belang.

 1. Rondvraag:
 2. Er wordt weer steeds meer verkeer gezien langs het kanaal richting Keldonk, wat niet is toegestaan.

De versperring is daar weggehaald en wordt niet meer teruggeplaatst.

Reny Nijssen: Daar kan de gemeente niet veel aan veranderen aangezien het een weg van Rijkswaterstaat betreft.

Reactie uit de zaal: De gemeente kan handhaven?  Reny neemt de tip mee.

 • De aanplant in de groenstrook bij het terrein van VanDenBosch is er nog steeds niet.
 • De toegezegde verhoogde kruising bij V.O.W.? – Gaat nog niet lukken dit jaar vanwege het budget.
 • Kan er een bord “verboden voor honden” komen bij de kinderspeelplaats? – Reny gaat het aanvragen.
 • Hoe lang is de stookvergunning nog geldig? – Onbekend. Dit jaar november nog wel.
 • Waarom moet de groencontainer in het buitengebied – telkens – worden aangemeld?

Wethouder van Rooijen: Op basis van ervaring heeft men voor het buitengebied een andere regeling.

De regelingen van het afval worden nog geëvalueerd. Maar nu is het even zoals het is.

Kan men zorgen dat men in het systeem voor meerdere data kan aanmelden? Dit idee wordt meegenomen.

 1. Sluiting

De voorzitter wil nog even kwijt dat de raad ondanks de welkome aanwas van 2 leden nog steeds versterking zoekt, bijvoorbeeld door een vrouwelijk lid?

Vervolgens sluit hij de vergadering met dank aan alle aanwezigen en een consumptie van de raad.

Voor verslag: Fried van Otterdijk