ZIENSWIJZE op “Notitie Reikwijdte en Detailniveau Foodpark Veghel”

7 november 2015

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Veghel
Stadhuisplein 1
5461 KN   VEGHEL

Geacht college

Met onderstaand gedeelte van dit schrijven dienen wij onze zienswijze in op de plannen voor het ontwikkelen van het nieuwe bedrijventerrein Foodpark Veghel.

Graag willen wij tijdig met u in gesprek bij de voorbereidingen van planprocedures en bestemmingsplannen. Betrokkenheid aan de voorkant vinden wij van belang, daar we voorheen bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Doornhoek o.a. betreffende de inrichting van een groene buffer tussen Zijtaart en het bedrijventerrein meer achteraf dan vooraf onze betrokkenheid hebben ervaren. Vandaar ons verzoek nu bij het indienen van de zienswijze om Dorpsraad Zijtaart tijdig uit te nodigen voor het bespreken van onze visie en onze aandachts- punten. Wij zijn van mening dat we een constructieve bijdrage kunnen leveren aan een gezamenlijk overleg over de inrichting van het toekomstig Foodpark Veghel.

Gelet op enkele voorbesprekingen (o.a. met uw ambtenaar Richard Kinderdijk) hebben wij er ook een goed vertrouwen in dat u ons tijdig bij de voorbereidende besprekingen betrekt. Onderstaande zienswijze bevat daarvoor reeds duidelijke en concrete aandachtspunten.

Met vriendelijke groet namens Dorpsraad Zijtaart,

Ad van Nunen, voorzitter.

==========================================

 

 

ZIENSWIJZE op   “Notitie Reikwijdte en Detailniveau Foodpark Veghel”

Gemeente Veghel heeft het voornemen een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen onder de naam “Foodpark Veghel”.

drz_sheets_stedenbouwkundigplan_foodpark_veghel_p1

Dit bedrijventerrein is gepland op het grondgebied, dat voorheen buurtschap “De Kempkens” is geweest, waar ongeveer 25 gezinnen woonachtig waren.

Deze buurtschap sloot aan op het mooie bosgebied Logtenburg, waardoor natuur en landbouw hand in hand gingen in een mooie landelijke omgeving waarin het prettig wonen en werken was. We spreken in de verleden tijd, want dit beeld is helaas eind 2014/begin 2015 volledig verdwenen.

De plannen voor het ontwikkelen van het bedrijventerrein hebben nu tot gevolg, dat het gebied met een oppervlakte van 100 hectaren, een forse afbreuk doet aan de voormalige situatie van mooie natuur en goede landbouwgrond. En dat in een periode waarin voor de gemeente Veghel op bestaande bedrijventerreinen nog een behoorlijk aantal industriekavels voorhanden zijn.

De forse afbreuk aan de directe landelijke omgeving van Zijtaart heeft ertoe geleid, dat de huidige concrete situatie een braakliggend terrein is geworden door de sloop van particuliere woonhuizen en boerderijen met stallen en andere gebouwen en door het verwijderen van alle bomen, struiken en ander groen. Er heeft een behoorlijke kaalslag plaatsgevonden!

Wijzend op de genoemde situatie en weet hebbende van de plannen van de gemeente Veghel vindt Dorpsraad Zijtaart uitermate belangrijk, dat aan de volgende aspecten daadwerkelijk een concrete uitvoering wordt gegeven:

 -een groen-blauwe mantelzone en inrichting van het tussengebied om bedrijvigheid te camoufleren en gezondheid omgeving te garanderen;

-van de in totaal 100 ha. zal 70 ha. uitgeefbaar zijn voor bedrijvenkavels; dat houdt in dat er 30 ha. voor andere inrichting dienen te worden gebruikt, dat met name kan bestaan uit:  -10 ha voor herstel van natuur/historische elementen uit het verleden (zoals opgewaaide zandruggen, bos- en heidegebiedjes en landbouwpercelen ten behoud van bio-diversiteit)

-tenminste 15 % van dit gebied (is 15 ha) moet worden benut voor landschappelijke inpassing (overeenkomstig de eis van Provincie Noord-Brabant bij bouw van intensieve veehouderij). Het betreft hier immers een buitengebied, waardoor in deze 15 ha.in combinatie met een bouwblok voor bedrijven grensoverschrijdend denken en handelen uitgevoerd kan worden (uitspraak notitie reikwijdte en detailniveau foodpark). Voer dit denken en handelen dus uit in enkele delen van dit gebied. De beste mogelijkheid daartoe is aan de rand van het Foodpark als overgang  van industrieterrein naar buitengebied (langs Biezendijk en bosgebied Logtenburg);

drz_sheets_stedenbouwkundigplan_foodpark_veghel_p2

in overleg met het Waterschap moet een optimale inrichting aangelegd worden voor de waterhuishouding: 
– regenwater van daken en schoonoppervlakte-water moet op het hoogste gedeelte van het terrein opgevangen worden en als een vernattingsgebied / waterberging aangelegd worden om zoveel mogelijk water van goede kwaliteit aan het grondwater toe te voegen;

drz_sheets_stedenbouwkundigplan_foodpark_veghel_p3

-het oppervlakte/terrein-water moet in een rietfilter verwerkt worden en opgevangen worden in een waterberging langs Biezendijk /Corsica  in een mooi aangelegd terrein geschikt  voor recreatie  (5 ha);

drz_sheets_stedenbouwkundigplan_foodpark_veghel_p4

-er dient een begrazingszone aangelegd te worden ter compensatie van historische elementen zoals  monumentale eiken en kastanjebomen en broed/fouragegebied voor weidevogels, zwaluwen, vleermuizen en andere inheemse soorten (graasdieren); dit ter waarborging van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke waarden behouden blijven;

drz_sheets_stedenbouwkundigplan_foodpark_veghel_p5

Foodpark Veghel mag uitsluitend gebruikt worden voor ontwikkeling van foodbedrijven; zoals het plan nu ontwikkeld wordt, wijst dit echter niet op zorgvuldig ruimtegebruik en optimale aandacht voor de open ruimtelijke kwaliteit (een voorbeeld hiervan is de visvijver Neerbroek in Boekel); dit is wel gewenst;

drz_sheets_stedenbouwkundigplan_foodpark_veghel_p6

wij zijn van mening, dat gemeente Veghel de naam Foodpark misbruikt, omdat voorlopig nog geen enkele food-activiteit  op dit industrie terrein wordt ontwikkeld. De enige activiteit die tot nu toe in beeld is, betreft reparatie /verkoop /handel van vrachtwagens; dit in tegenstelling tot mooie toezeggingen over kringloop en lage emissies. Laat het bedrijventerrein inderdaad bestaan uit foodgerelateerde bedrijven;

om de verdere aantasting van de landelijke omgeving van Zijtaart te voorkomen, dient er geen enkele verkeersvoorziening of ontsluitingsweg te worden aangelegd buiten de grenzen van het geplande Foodpark; een eventueel geplande omleiding N279 dient daar dus niet te komen; dit laatste (een tweebaanse autoweg óm dit foodpark heen) is een groot schrikbeeld voor het dorp Zijtaart, waardoor de uitstoot van fijnstof en roetstof en geluidsoverlast in de directe omgeving van het dorp zich dagelijks zal voordoen;

Dorpsraad Zijtaart wil onafhankelijk meedenken met advies- en bestuursinstanties over de de inrichting van het toekomstig bedrijventerrein. Ook vindt de Dorpsraad van belang, dat gemeente Veghel onpartijdige instanties (bouw- en adviesbureaus) inschakelt om de wezenlijke milieukwesties aan te pakken zoals energiehuishouding, biodiversiteit, hulpbronnen t.b.v. veiligheid, gezondheid en een optimale leefomgeving. Er dient daarom een open communicatie te zijn met alle betrokkenen.

Namens de Dorpsraad

 

A.W.J. van Nunen, voorzitter,                                        J.P.M. Schuurmans, secretaris