Nieuws van de Dorpsraad 4 januari 2017

Allereerst voor alle inwoners van ons dorp:

een goed verloop van 2017 toegewenst waarin we samen weer iets kunnen betekenen voor het behouden van de goede leefbaarheid in Zijtaart!

 

In onze vergadering van 15 december jl. was Ed Rademakers voor het laatst aanwezig als lid van de dorpsraad. Na ruim 5 jaren heeft Ed besloten niet verder te gaan met zijn bezigheden voor de dorpsraad en om nu ook niet meer langer te wachten op het invullen van zijn plek door een jongere dorpsgenoot (dat tot nu toe helaas nog niet is gelukt). Ed hield zich bij voorkeur graag bezig met de zakelijke en technische kant van een ontwikkelingstraject, waarvoor wij hem hartelijk bedanken.

 

Op maandag 19 december hebben we samen met enkele leden van de werkgroep “Geen omleiding N279” een gesprek gevoerd met de 3 Zijtaartse raadsleden van gemeenteraad Meierijstad.

We hebben vooral gesproken over het belangrijkste onderwerp in 2017: het voorkomen van een omleiding van de N279 kort langs ons dorp. Uit dit onderhoud is gebleken, dat we met 3 geledingen (dorpsraad-werkgroep-raadsleden) duidelijk op één lijn staan: de ombuiging is voor Zijtaart onacceptabel en daarom gaan we ieder op eigen niveau alle aandacht richten op het alternatief: aanpassen van het bestaande tracé N279 naast het kanaal recht door Veghel. Dit alternatief is door het indienen van onze zienswijze zowel bij de provincie als bij de gemeente bekend. In het partijprogramma van zowel Team Meierijstad als Lijst Blanco wordt hiernaar verwezen.

 

Vorige week is de tweede nieuwsbrief N279 Veghel-Asten binnengekomen. Hieronder leest u de belangrijkste onderdelen daarvan:

 

In een grafiek is te zien hoeveel procent van de 458 zienswijzen in welke gemeente werd ingediend.

Voor Veghel was dit als volgt:

-32 % van alle ingediende zienswijzen kwamen uit Veghel (ruimschoots het meest)

-196 handtekeningen (zeer ruime meerderheid; daarnaast kwamen alleen uit Helmond nog 23

handtekeningen).

Onderwerpen

Er werden zienswijzen ingediend over een groot aantal verschillende onderwerpen. De belangrijkste thema’s waren:

 • Voorkeur voor optimalisatie van het bestaande tracé.
 • Verzoek tot aanpassing van de MER-methodiek.
 • Onderzoek 2×2 als volwaardig alternatief.

Hoe nu verder?

De zienswijzen worden allemaal beoordeeld en voorgelegd aan de StuurgroepN279. Die brengt advies uit aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. GS nemen

naar verwachting in januari 2017 een besluit over de zienswijzen.

Infobijeenkomsten met directe belanghebbenden en aanwonenden verlopen goed

In november en december vonden verschillende infobijeenkomsten plaats. Hierbij gingen provincie, gemeenten en direct belanghebbenden in gesprek over de oplossingen voor kruispunten. Zo kunnen we bepalen welke varianten mee moeten worden genomen in de MER.

Om de juiste keuzes voor de kruispuntoplossingen te kunnen maken, willen we ook de mening van belanghebbenden horen. Afgelopen maand werden daarom infobijeenkomsten gehouden in Asten, Laarbeek, Gemert-Bakel en Deurne.

Aan de bijeenkomsten namen vertegenwoordigers van provincie en gemeenten en direct aanwonenden deel. Omgevingsmanager Nienke Spiegelenberg: “De sessies verliepen constructief en de aanwezigen zaten vol ideeën.

Natuurlijk waren er ook kritische reacties, maar mensen denken mee en kijken verder dan hun eigen achtertuin. We nemen de aandachtspunten nu mee op weg naar het bepalen van het voorkeursalternatief.” In januari en februari vinden nog informatieavonden plaats in Veghel en Helmond.

Inzichten en drijfveren rond de N279 ophalen

Tijdens de infobijeenkomsten praten de provincie Noord-Brabant en de gemeenten over de technische oplossingen voor de N279 Veghel-Asten. Daarnaast loopt nog een tweede traject in de omgeving, waarbij we samen met belanghebbenden breder kijken dan de weg alleen. In Veghel gingen begin december de eerste sessies van start.

In het bestuursakkoord is opgenomen dat we smart mobility-maatregelen gaan toepassen op de N279 Veghel-Asten. Daarnaast ontwikkelen we de plannen samen met de inwoners, het zogenoemde social design. We willen graag van belanghebbenden horen wat er leeft op en rond de N279 Veghel-Asten. Wat voor gevoel hebben belanghebbenden, hoe gebruiken ze de weg, wat zijn hun algemene ideeën en behoeften? In samenwerking met ontwerpbureau Van Berlo halen de provincie en de gemeente Veghel inzichten en drijfveren van belanghebbenden op, via zogenaamd empathisch onderzoek. Dit zijn geen ontwerpsessies, maar persoonlijke gesprekken. Zo willen we belanghebbenden in een vroeg stadium betrekken bij de plannen en inzicht krijgen in hun wensen.

Vier focusgroepen

De provincie en de gemeente Veghel stelden vier focusgroepen van zes tot acht mensen samen, bestaande uit vertegenwoordigers van:

 • Bedrijven
 • Werknemers
 • Bewoners bestaand tracé (hierbij zijn inwoners uit Eerde-Zijtaart-Veghel-Zuid en Keldonk aanwezig geweest)
 • Bewoners omleiding (ook hierbij waren enkele inwoners van Zijtaart aanwezig).

Oplossingsrichtingen zoeken

De afgelopen weken gingen de deelnemers aan de focusgroepen in gesprek met Van Berlo tijdens intensieve sessies. De gesprekken verliepen heel open. Van Berlo gaat nu aan de slag met de uitwerking ervan. In Veghel zijn ook nog zes diepte-interviews gehouden met andere geselecteerde belanghebbenden.

Onze voorzitter is op 22 december hiervoor uitgenodigd in een gesprek van ongeveer 5 kwartieren. Daarin heeft hij met name de algemene zorg vanuit ons dorps toegelicht, het standpunt van dorpsraad en werkgroep en ons ingediende alternatief middels de zienswijze concreet aan de orde gesteld.

 

Planning: wat zijn de belangrijkste mijlpalen?

De komende maanden wachten verschillende belangrijke mijlpalen rond de N279 Veghel-Asten. In dit overzicht vindt u de belangrijkste stappen die gezet worden.

 • December 2016: Opstellen van Reactienota NRD, waarin de zienswijzen op de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) worden verwerkt.
 • December 2016/februari 2017: Infobijeenkomsten en algemene sessies met belanghebbenden.
 • Januari 2017: Vaststellen van NRD.
 • Begin februari: Informatiebijeenkomsten in Veghel en Helmond
 • Januari-zomer 2017: Uitwerken ontwerpen, effecten bepalen, opstellen MER en vaststellen van

Voorkeursalternatief (VKA).

 • Na zomer 2017: Opstellen Provinciaal Inpassingsplan(nen) (PIP) en/of bestemmingsplannen
 • Vanaf 2020: Start realisatiefase.

De hele nieuwsbrief is terug te vinden op de site van de provincie.

Binnenkort gaan we samen met de werkgroep de actuele informatie (o.a. de MER) doornemen; we zullen spoedig daarna verslag doen in Zijtaarts Belang en op de beide websites.

Tot zover deze mededelingen.

Dorpsraad Zijtaart