NIEUWS VAN DE DORPSRAAD 26 april 2017

LOGICA VANUIT ZIJTAART WORDT DOOR DE PROVINCIE OVERGENOMEN !

 

Reeds enkele dagen is bekend, dat de Stuurgroep N279 Veghel-Asten op donderdag 20 april jl. een voorlopig advies heeft uitgebracht over de aanpak van de N279 tussen Veghel en Asten. Daar hoort volgens het advies geen omleiding van deze N279 bij Zijtaart en Doornhoek te worden aangelegd.

Uiteindelijk neemt de provincie het besluit, maar op basis van dit voorlopig advies heeft de belangrijkste persoon bij de provincie, gedeputeerde Christophe van der Maat, nu al uitgesproken, “dat de omleiding bij Zijtaart weinig nut heeft als die niet of nauwelijks wordt gebruikt. Wij kiezen voor het huidige tracé van de N279 om dat aan te pakken en met de gemeente Meierijstad om de tafel te gaan zitten om goede oplossingen te bedenken voor de woonwijken, die pal aan de N279 liggen!”

Dit standpunt van de gedeputeerde komt geheel overeen met hetgeen de Dorpsraad en de werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart” bij het indienen van onze zienswijzen en de 179 handtekeningen op donderdag 19 oktober jl. met de gedeputeerde aan tafel hebben besproken. Bij het overhandigen van onze zienswijzen hebben wij toen nogmaals toegelicht, dat de omleiding een grove vorm van het verkwisten van overheidsgeld (belastingopbrengsten) is, dat de omleiding zeer onlogisch is met o.a. de aansluiting op de overvolle A50, dat het huidige tracé richting Helmond al jaren voldoet, dat aanpassingen op dat tracé mogelijk zijn (ongelijkvloerse kruisingen) en dat er dus met een omleiding totaal geen robuuste oplossing komt zoals dat in de plannen werd opgenomen.

Al met al is deze logische redenering nu ook door de gedeputeerde overgenomen en daarmee kunnen we als Dorpsraad en als werkgroep constateren, dat er naar ons is geluisterd, dat hetgeen we op papier hebben gezet en hebben besproken niet voor niets is geweest.

Vanzelfsprekend zijn we hiermee zeer tevreden en kunnen we elkaar allemaal samen op dit moment een proficiat toewensen met het standpunt dat nu ingenomen is.

 

We zijn er echter nog niet helemaal, want het definitief advies zal op 26 juni worden uitgebracht. Maar ondertussen loopt het MKBA-onderzoek (wordt deze week afgerond) en de uitslag daarvan is mede bepalend voor het uiteindelijke advies. Zowel werkgroep als Dorpsraad zijn van mening, dat het rapport van de MKBA niet veel zal kunnen afwijken van hetgeen nu al bij de Stuurgroep bekend is. Een MKBA ( Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse) gaat juist over de resultaten van cijfers, tellingen en vooral het verschik tussen kosten en baten. Als de Stuurgroep nu al aangeeft, dat een omleiding geen nut heeft (en dus altijd te duur wordt) dan is het aannemelijk dat de uitslag van de MKBA daarmee overeenstemt.

Het blijft dus nog even spannend, maar in feite staan we met 1-0 voor!

De wethouder van Veghel, dhr, Harrie van Rooijen, was geschrokken (zoals in het artikel staat vermeld). Hij had waarschijnlijk nu nog niet dit standpunt van de Stuurgroep verwacht, maar de politieke partijen van Meierijstad (de coalitie) heeft bepaald, dat zij de uitslag van het MKBA-onderzoek  zullen aanvaarden. Wij (werkgroep en Dorpsraad) zullen gezamenlijk met onze raadsleden alert blijven op het vervolg van de bespreking van dit onderwerp in commissies en in de gemeenteraad. Op 9 mei is de eerstvolgende bijeenkomst van de klankbordgroep, waarin de dorpsraad en de werkgroep zitting hebben.

 

Beste inwoners van Zijtaart: het ziet er naar uit dat we al ons werk (onze gerichte aandacht) niet voor niets hebben gedaan en dat geeft ons een goed gevoel. We zijn echter nog niet helemaal aan de eindstreep, het blijft nog even wachten op het definitieve besluit, maar de provincie heeft laten blijken dat men met de logische redenering vanuit Zijtaart wel zeker iets heeft gedaan!

 

Tot zover deze mededelingen.

Dorpsraad Zijtaart

 

Hier is het persbericht met het advies stuurgroep voorlopig VKA van 21 april 2017 in te zien

 

en hier de Nieuwsflits N279 Veghel-Asten april 2017 over het advies