NIEUWS VAN DE DORPSRAAD 17 mei 2017

Situatie N279

Mogelijk hebben al veel inwoners van Zijtaart het krantenartikel gelezen in Brabants Dagblad van afgelopen vrijdag of de informatie gezien op kliknieuws. In dit artikel stond o.a. dat de dorpsraad en werkgroep nog niet hebben gereageerd op de ontwikkelingen die zich nu in Veghel voordoen. Dit is echter niet juist, want de berichtgeving door de verslaggever is gebaseerd op de bijeenkomst van de klankbordgroep van woensdag 10 mei jl. Tijdens die bijeenkomst hebben zowel werkgroep als dorpsraad aangegeven, dat  de resultaten van de rapporten van de MER (Milieu Effecten Rapportage) en van de MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) duidelijk aangeven, dat een omleiding nutteloos en veel te duur is. Het gemeentebestuur heeft echter nog een derde onderzoek laten uitvoeren, waardoor er tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep een nieuwe optie is ontstaan. Vandaar dat als kop boven het artikel staat vermeld “Korte omleiding in beeld”. Wij hebben hierop gereageerd, dat er voor Zijtaart steeds het enige alternatief acceptabel is: rechtdoor op het bestaande tracé door Veghel met aanpassingen waar nodig. Tijdens de bijeenkomst bleek duidelijk dat dit voor een aantal groeperingen in Veghel nog geen gelopen race is. Werkgroep en dorpsraad houden zich aan het alternatief, dat als voorlopig advies door de stuurgroep is vastgesteld.

Het onderwerp blijft de komende weken nog heel actueel; we houden Zijtaart op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

De voortgang ziet er als volgt uit:

-16 mei:            bespreking in het college van Meierijstad

-8 juni:              beeldvormende avond met alle raadsleden van Meierijstad

-15 juni:                        bespreking in de commissie ruimtelijke ordening

-22 juni:                        gemeenteraad Meierijstad kiest het voorkeursalternatief

-26 juni:                        de Stuurgroep kiest het definitieve voorkeurstarief en geeft dit als advies mee

aan Gedeputeerde Staten

-voor de zomervakantie:  Gedeputeerde Staten stelt het voorkeursalternatief vast.

 

Pinautomaat in het dorpshuis Het Klooster

Afgelopen weekend werd men verrast met het verplaatsen van het pinautomaat van de Rabobank. Op donderdag 11 mei is dit naar de binnenzijde van het dorpshuis overgebracht. De Rabobank had toegezegd, een duidelijk melding hiervan te publiceren in Zijtaarts Belang van vorige week en dat zowel dorpsraad als bestuur dorpshuis hiervoor niets hoefden te doen. Het is echter gebleken, dat die publicatie niet is aangeleverd en dat was erg vervelend. Afgelopen weekend ontvingen we her en der nogal wat opmerkingen over het verplaatsen en bereiken van het pinautomaat o.a. omdat het agendapunt is geweest op onze openbare vergadering van 5 april jl. Daarom hebben we de Rabobank meteen verzocht deze week wel voor een duidelijke publicatie te zorgen. Zie hiervoor elders in deze editie.

 

Extra bijeenkomst toekomstige woonkansen

Op dinsdag 20 juni houden we een extra bijeenkomst (zoals al eerder aangekondigd) voor een eerste bespreking met belangstellende Zijtaartse inwoners over het ontwikkelingen van een nieuw uitbreidings- gebied voor woningbouw in Zijtaart. Nader bericht hierover volgt over een paar weken.

 

Tot zover deze mededelingen

Dorpsraad Zijtaart