Een beeld van de aansluiting Keldonk

N279 aansluiting bij Keldonk

Op 23 oktober 2018 heeft Gedeputeerde Staten een besluit genomen over het PIP. Dit besluit zal worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Vanaf 1 november 2018 zijn de stukken in te zien via www.brabant.nl onder ‘procedurevergadering maandag 12 november 2018’. Diegene die een zienswijze hebben ingediend, ontvangen begin november per post een persoonlijke reactie. Vooruitlopend op het onherroepelijk worden van het PIP gaat het projectteam verder met de voorbereiding van het project. Zo zijn de medewerkers van grondverwerving actief aan de slag om gesprekken te voeren met grond- en woningeigenaren die geraakt worden door de weg. Deze gesprekken worden naar verwachting zomer 2019 afgerond. Verder wordt voor een tweetal gebieden nu reeds een inrichtingsplan opgesteld om tijdig te anticiperen op de belangen van de omgeving.

Om de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten vlotter, slimmer
en veiliger te maken, moet de huidige weg verbouwd worden. Met
ongelijkvloerse kruisingen, een omleiding bij Helmond en toepassing van
slimme technieken als smart mobility. Het Provinciaal Inpassingplan (PIP)
met het uitgewerkte plan en de achterliggende onderzoeken en rapporten
wordt door Gedeputeerde Staten voorgelegd aan Provinciale Staten
zodat zij er een definitief besluit over kunnen nemen. Een link naar het
persbericht en het bijbehorende videofragment vindt u hier. U kunt het
ontwerp ook nog eens op kaart bekijken via deze link.

Hieronder een beeld van de aansluiting Keldonk

Aan de noordzijde van Keldonk wordt een ongelijkvloerse aansluiting van de N279 op het onderliggende wegennet gerealiseerd. Op dezelfde locatie van deze aansluiting wordt een nieuwe brug over het kanaal gebouwd om de verbinding oost-west in stand te houden. De oude ophaalbrug bij Keldonk wordt namelijk buiten gebruik gesteld. Voor het fietsverkeer wordt een vrijliggend in 2-richtingen bereden fietspad aangelegd. Aan de westzijde van het kanaal sluit de nieuwe weg en het fietspad weer aan op Hool.

De afwikkeling van het verkeer op de kruisingen van de op- en afritten van de N279 met het onderliggende wegennet wordt geregeld met verkeerslichten, welke onderling op elkaar zijn afgestemd. Ook het kruisende fietsverkeer wordt hiermee op een verkeersveilige wijze binnen de regeling van de verkeerslichten afgewikkeld.

Ten noorden van de Morgenstraat krijgt de Goorloop een nieuwe ligging, omdat de ongelijkvloerse aansluiting van de N279 veel ruimte vergt. De nieuwe meanderende ligging van de Goorloop en de aansluiting op de Aa worden nog uitgewerkt.

Om geluidsoverlast te beperken, worden op verschillende plekken langs het tracé geluidmaatregelen getroffen. De maatregelen staan als scherm indicatief weergegeven in de TIK-app. De exacte vormgeving, de kleur en de materiaalkeuze dient nog nader uitgewerkt te worden. Ook wordt het gehele wegvak van de N279 voorzien van geluidsarm asfalt.