Provinciale Staten stellen Inpassingsplan N279 Veghel-Asten vast

Na jarenlange zorgvuldige voorbereiding hebben Provinciale Staten op 7 december 2018 het Inpassingsplan (PIP) voor de N279 tussen Veghel en Asten vastgesteld.

Met het PIP van de N279 worden de voorgestelde maatregelen met betrekking tot de bestaande weg alsook de aanleg van de omleiding Helmond planologisch juridisch mogelijk gemaakt.

Beroep instellen

Wanneer u het niet eens bent met de vaststelling van dit plan door Provinciale Staten, dan kunt u tijdens het inzagemoment een beroep in stellen. Het PIP ligt met ingang van 17 december 2018 tot en met 28 januari 2019 ter inzage. 

U kunt het besluit en PIP vanaf 17 december 2018 digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of via 
Statenvoorstel inpassingsplan N279 Veghel-Asten 
Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingekeken bij het Provinciehuis van Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Beroep kan tot en met 28 januari 2019 worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor meer informatie

Kijk op www.brabant.nl/N279 voor meer informatie over dit project.