Adviesraad sociaal domein Meierijstad

Op 1 januari 2017 is de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad van start gegaan. De raad heeft de belangrijke taak om het college van Meierijstad gevraagd en ongevraagd te adviseren over het gemeentelijke beleid ten aanzien van het brede sociaal domein.

Wat doet de Adviesraad?
De adviesfunctie betreft zowel de ontwikkeling, als de in- en uitvoering, toetsing en evaluatie van het sociaal beleid. De Adviesraad wil daarmee invloed uitoefenen op dit beleid en positief bijdragen aan de kwaliteit van leven van de inwoners van de gemeente Meierijstad in het algemeen, en van degenen die een beroep doen op ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie in het bijzonder.

Hoe wil de Adviesraad dat doen?
De Adviesraad wil invulling geven aan zijn taak door:

 • vanuit het perspectief van inwoners invloed uit te oefenen op het sociaal beleid
 • signalen vanuit de brede samenleving te laten doorklinken in het sociaal beleid
 • ervaringen van mensen in te brengen in het beleidsproces
 • een stem te geven aan mensen die minder mondig zijn en die niet gehoord worden

Welke rol ziet de Adviesraad voor zichzelf weggelegd?
De Adviesraad ziet voor zichzelf vooral de rol weggelegd van:

 1. beleidsadviseur (vanuit het algemeen belang van de inwoners van Meierijstad)
 2. ‘aanjager’ van vernieuwing en transformatie
 3. agenda-beïnvloeder

Wat zijn kennisgroepen?
Om aan de adviesrol invulling te geven, is bij de start van de Adviesraad gekozen voor een zogenaamde netwerkstructuur, waarbij de Adviesraad steunt op een aantal kennisgroepen. Deze kennisgroepen zijn ingericht rondom de deelthema’s binnen het sociaal domein, te weten:

 • Wmo
 • Participatie en Migranten
 • Jeugd en Onderwijs
 • GGZ/VZ

Welke rol hebben de Kennisgroepen?
Voor de kennisgroepen ziet de Adviesraad vooral de rol weggelegd van:

 1. belangenbehartiger (vanuit specifieke doelgroepen binnen het sociaal domein)
 2. ervaringsdeskundige
 3. expert

De Adviesraad onderscheidt zich nadrukkelijk van lokale en regionale cliëntenraden en belangenorganisaties. Waar cliëntenraden en belangenorganisaties zich primair richten op het belang van de eigen achterban en/of het beleid van de eigen instelling, stelt de Adviesraad zich doelgroepoverstijgend op en laat zij zich leiden door het gemeenschappelijk belang van alle inwoners van de gemeente Meierijstad.

De Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad is er voor U!
Neem contact op met de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad via het secretariaat: postbusnummer 19, 5460 AA Veghel of via ons e-mail adres: info@asdmeierijstad.nl

U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord!

Website => ASDMeierijstad

Facebook-pagina
Kijk ook eens op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/ASD-Meierijstad-1042083135895813/